Úvod / Projekt EÚ

Projekt s podporou EÚ

Miesto realizácie projektu :
Kováčska 38. Medzev, Okres Košice – okolie, Košický kraj, NUTS 2 Východné Slovensko


•  Názov projektu:
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti TOM TERM s.r.o.


• Stručný opis projektu:


Realizáciou projektu došlo k obstaraniu inovatívnych technológií – otryskávacieho zariadenia a farbiacej linky, čím došlo:
- k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti v medzinárodnom meradle
- k zvýšeniu kvality produktov - kúpeľňových a dizajnových radiátorov zvýšením kvality povrchovej úpravy týchto produktov prostredníctvom otryskávacej linky - kvalitná antikorózna povrchová úprava
- k rozšíreniu sortimentu výrobkov spoločnosti - ponuka povrchovej úpravy rotorov pre elektromotory využívané v rámci vzduchotechniky prostredníctvom farbiacej linky
- k zvýšeniu výrobnej produkcie a k efektívnejšej výrobe produktov
- k inovácii 1 výrobného procesu–zdokonalenie povrchovej úpravy produktov vyrábaných v súčasnosti
- k vzniku 1 nového výrobného procesu–povrchová úprava rotačných predmetov
- k vytvoreniu 3 nových pracovných miest v regióne s vysokou mierou nezamestn. a nižšou životnou úrovňou (3 miesta občania vo veku 15-29 rokov)

•  Názov a sídlo prijímateľa:
TOM TERM s.r.o., Revolučná 23, 044 25 Medzev


•  Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
Začatie projektu:          17.02.2015
Ukončenie projektu:    30.09.2015

• Výška poskytnutého príspevku
199 999,80 EUR

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE S PODPOROU
„Európsky fond regionálneho rozvoja“:


                SLOVENSKEJ REPUBLIKY    

              

                

                 EURÓPSKEJ ÚNIE
                        
                                                
Operačného programu – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR

                     SO/RO:

            

           

•  odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
www.economy.gov.sk
www.mhsr.sk

• fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

 

 


 


Dokumenty na stiahnutie